วันพุธ, 17 เมษายน 2024
ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รุ่นที่ 2

⏩ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โปรดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  • วิธีการยืนยันสิทธิ์ ให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหน่วยงาน
1นายธงชัย จันทร์จูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2นายสุธีระ บุญญาพิทักษ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3นางสาวอนงค์ทิพย์ ชื่นเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการเทศบาลตำบลวังขนาย
4นางสาวภารณี อินทร์เล็กอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5นางสาววชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
6นายกฤษณ์ ประสิทธิโชคอาจารย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
7พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโยอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8พระสุภกิจ ธำรงค์ธนกิจอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10นางสาวกนกวรรณ ปรีดิ์เปรมอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11นางสาวสริญญา ศาลางามอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12นางสาวพิชชาภรณ์ ยามะเพวันอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
13นายธนาศิลป์ ทองสมจิตต์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14นางสาวนุชษรา ติเยาว์นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15นางสาวน้ำทิพย์ น้ำสระน้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรจะบกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17นางสาวนิ​รัญชา​ ทิพกนกอาจารย์​มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18นายสันติสุข โพธิ์งามบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19นางสาวอรนุช สุมณฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20นายขัตติพงษ์ ด้วงสำราญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21นายธนวัฒน์ ชลานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22นายบัณฑิต ปานโศกหัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23นางสาวชมัยพร ดอกพุฒเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24นายมนตรี จุทะบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25นางสาวกนิษฐา สัฏชนะหัวหน้าสำนักงานฯมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26นายอัมรินทร์ อภิรักษ์มาศรองประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27นางรุจิรา ริคารมย์นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
28นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
29นางศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ประธานคณะอนุกรรมการ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30นางสาวสื่อกัญญา จารุพินทุโสภณอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31นายสมศักดิ์ ทองแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
32นางสาวสมรัตน์ สันติวรานนท์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33นาวสาวอมลรดา รงค์ทองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
34นางสาวสุธาสินี พิชัยกาลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
35นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้รองคณบดี /อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
36นางสาวรินรำไพ พุทธิพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
37นางสาวศรุดา จิรัฐกุลธนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
38สัตวแพทย์หญิงมยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39นายวรวิช นาคแป้นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
40นายนิธิศ ธงภักดิ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
41นายยุวรัตน์ นักทำนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
42นางสาวพรพิมล ลำปนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
43นายรุ่งโรจน์ นาควาดนักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
44นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาสผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
45นางสาวอัสรียาภร สง่าอารีย์กุลหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
46นางวิมลวัลย์ ทรงศิริยศอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
47นายธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
48ว่าที่ร้อยโทนที ศรีมะกล่ำนักวิชาการศึกษาชำนาญการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

⏩ รายชื่อผู้สมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น [แบ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 20 คน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 30 คน]
  • คณะทำงาน/ผู้จัด พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามลำดับของการสมัคร
  • คณะทำงาน/ผู้จัด จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อลำดับสำรองไว้ กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ
  • ข้อมูลอัปเดตภายใน 15 นาที หลังจากผู้สมัครทำการลงทะเบียนสำเร็จ
  • ขยายตารางข้อมูล >> คลิก