วันพุธ, 17 เมษายน 2024
ตรวจสอบรายชื่อ

สรุปผลการฝึกอบรม

ที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหน่วยงาน ภาคทฤษฎี
(19 ชม.)
ภาคปฏิบัติ
(19 ชม.)
ได้รับวุฒิบัตรหมายเหตุ
1นายธงชัย จันทร์จูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์19
(100%)
19
(100%)
2นายสุธีระ บุญญาพิทักษ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม19
(100%)
19
(100%)
3นางสาวอนงค์ทิพย์ ชื่นเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการเทศบาลตำบลวังขนาย19
(100%)
19
(100%)
4นางสาวภารณี อินทร์เล็กอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ19
(100%)
19
(100%)
5นางสาววชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-สละสิทธิ์
6นายกฤษณ์ ประสิทธิโชคอาจารย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-สละสิทธิ์
7พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโยอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19
(100%)
19
(100%)
8พระสุภกิจ ธำรงค์ธนกิจอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย13
(68.42%)
19
(100%)
อบรมซ่อมเสริม
9พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19
(100%)
19
(100%)
10นางสาวกนกวรรณ ปรีดิ์เปรมอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19
(100%)
19
(100%)
11นางสาวสริญญา ศาลางามอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม19
(100%)
19
(100%)
12นางสาวพิชชาภรณ์ ยามะเพวันอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี-สละสิทธิ์
13นายธนาศิลป์ ทองสมจิตต์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
14นางสาวนุชษรา ติเยาว์นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
15นางสาวน้ำทิพย์ น้ำสระน้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
16นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรจะบกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
17นางสาวนิ​รัญชา​ ทิพกนกอาจารย์​มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
18นายสันติสุข โพธิ์งามบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
19นางสาวอรนุช สุมณฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
20นายขัตติพงษ์ ด้วงสำราญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
21นายธนวัฒน์ ชลานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี-สละสิทธิ์
22นายบัณฑิต ปานโศกหัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
23นางสาวชมัยพร ดอกพุฒเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
24นายมนตรี จุทะบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
25นางสาวกนิษฐา สัฏชนะหัวหน้าสำนักงานฯมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี -สละสิทธิ์
26นายอัมรินทร์ อภิรักษ์มาศรองประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม19
(100%)
19
(100%)
27นางรุจิรา ริคารมย์นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา19
(100%)
19
(100%)
28นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา19
(100%)
19
(100%)
29นางศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ประธานคณะอนุกรรมการ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา19
(100%)
19
(100%)
30นางสาวสื่อกัญญา จารุพินทุโสภณอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร19
(100%)
19
(100%)
31นายสมศักดิ์ ทองแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0 (0%)0 (0%)-ไม่เข้าอบรม
32นางสาวสมรัตน์ สันติวรานนท์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19
(100%)
19
(100%)
33นาวสาวอมลรดา รงค์ทองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง19
(100%)
19
(100%)
34นางสาวสุธาสินี พิชัยกาลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง19
(100%)
19
(100%)
35นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้รองคณบดี /อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง19
(100%)
19
(100%)
36นางสาวรินรำไพ พุทธิพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง19
(100%)
19
(100%)
37นางสาวศรุดา จิรัฐกุลธนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-สละสิทธิ์
38สัตวแพทย์หญิงมยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-สละสิทธิ์
39นายวรวิช นาคแป้นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-สละสิทธิ์
40นายนิธิศ ธงภักดิ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต19
(100%)
19
(100%)
41นายยุวรัตน์ นักทำนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์0 (0%)0 (0%)-ไม่เข้าอบรม
42นางสาวพรพิมล ลำปนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร19
(100%)
19
(100%)
43นายรุ่งโรจน์ นาควาดนักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร19
(100%)
19
(100%)
44นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาสผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร19
(100%)
19
(100%)
45นางสาวอัสรียาภร สง่าอารีย์กุลหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก19
(100%)
19
(100%)
46นางวิมลวัลย์ ทรงศิริยศอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก19
(100%)
19
(100%)
47นายธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก19
(100%)
19
(100%)
48ว่าที่ร้อยโทนที ศรีมะกล่ำนักวิชาการศึกษาชำนาญการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม19
(100%)
19
(100%)
49นางสาวนิษฐา ไตรเดชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี19
(100%)
19
(100%)
50นางกุลวิตรี พร่ำรุ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี14
(73.68%)
19
(100%)
อบรมซ่อมเสริม

⏩ หมายเหตุ

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลำดับที่ 8 และ 50 อบรมซ่อมเสริมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์