วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี

รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ

คุณกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

วิทยากร-แม่ไก่

ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ว่าที่ ร.อ. ดร.ศรัณย์ อมาตยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากร-พี่เลี้ยง

ดร.กรรณิการ์ พันทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.มาลินี คำเครือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.พชรณัฏฐ์ ไค่นุ่นภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ลัดดาวัลย์ จำปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้เข้าอบรม-ลูกไก่

คณะกรรมการรุ่น

เลือกคณะกรรมการรุ่น ประกอบด้วยประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในเช้าของวันที่ 4 ของการฝึกอบรม

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ