วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024

⏩ รายชื่อผู้สมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น [แบ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 30 คน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 30 คน]
  • คณะทำงาน/ผู้จัด พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามลำดับของการสมัคร
  • คณะทำงาน/ผู้จัด จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อลำดับสำรองไว้ กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ