วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
3. สัญชาติไทย
4. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
5. ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย(จากแหล่งทุนภายนอกต้นสังกัด)
6. ไม่มีตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
7. ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
8. รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว
9. กรณีอื่นๆที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ และ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มในใบสมัครหน้าที่ 5/5) และหากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ