วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคมที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://uniserv.kru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลพิจารณาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทาง https://uniserv.kru.ac.th/

*update 20/05/2022