วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์

ดร.จินตนาภา โสภณ

อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์

วิทยากร-แม่ไก่

ผู้เข้าอบรม-ลูกไก่

คณะกรรมการรุ่น

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ