วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

คุณกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

วิทยากร-แม่ไก่

ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สิริกร เลิศลัคธนาธาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้เข้าอบรม-ลูกไก่

คณะกรรมการรุ่น

ดร.เอกบุตร อยู่สุข

ประธาน

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายพันธ์ทิพย์ เลิศบุรุษ

รองประธาน

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นพ.พรชัย สุขแสน

รองประธาน

อาจารย์ประจำสาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.กาญจนา ประกอบแสง

เลขานุการ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

นางสาวรวิสุดา เทศเมือง

เลขานุการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ