วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ

ดร.จินตนาภา โสภณ

วิทยากร-แม่ไก่

ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี

นักวิชาการอิสระ

ผู้เข้าอบรม-ลูกไก่

คณะกรรมการรุ่น

นายธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต

ประธาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์และโช่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง

รองประธาน

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นางสาวนิรัญชา ทิพกนก

รองประธาน

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์

เลขานุการ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ