วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
เตรียมความพร้อม

ยืนยันการเข้าอบรม

⏩ หมายเหตุ

✅ ผู้ได้รับสิทธิ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ใน 4 ขั้นตอน โดยคลิกที่รูปภาพ หรือสแกนรหัสคิวอาร์ ซึ่งจะมีวิธีการและรายละเอียดแสดงไว้แล้วบนแบบฟอร์ม
✅ สำหรับขั้นตอนที่ 4 การส่งผลตรวจ ATK ให้ดำเนินการในภายหลัง