วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม

ข้อปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม

update 26/05/2022

⏩ ข้อปฏิบัติ

✔ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จดจำเลขลำดับที่ตามประกาศรายชื่อ และตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ – นามสกุล ของตนเองให้ถูกต้อง
2. แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
3. เข้าร่วมกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อห้องแชท ‘ลูกไก่ @KRU รุ่นที่ 2’
4. ลงทะเบียน ‘สมัครสมาชิก’ ในระบบ NRIIS ของ วช. กรณีเป็นสมาชิกในระบบ NRIIS อยู่แล้ว ให้ ‘เข้าสู่ระบบ’ และปรับปรุง ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ให้เป็นปัจจุบัน
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจ‘ส่งเข้าระบบ’
6. จัดส่งใบสมัครฉบับจริงให้แก่ คณะทำงาน/ผู้จัด ในวันแรกของการฝึกอบรม
7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ห้องฝึกอบรม

⏩ การเตรียมความพร้อม

‼ เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 วัน ในรูปแบบออนไซต์ ขอให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จัดหาโรงแรมที่พัก ที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสถานที่จัดโครงการ ‘แนะนำที่พัก’
2. จัดเตรียม และนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเพื่อประกอบการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ศึกษารายละเอียดของหมวดวิชา กำหนดการ รวมถึงข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน ‘คู่มือสำหรับผู้เข้าอบรม’ ที่เมนูดาวน์โหลด
4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ทั้งนี้หากจัดเตรียมไปไม่เพียงพอหรือไม่ได้นำไป สามารถขอรับจาก คณะทำงาน/ผู้จัด ได้