วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครและเกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

⏩ ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร

1. ผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในระยะเวลา
2. คณะทำงาน/ผู้จัด พิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเสนอ วช.
3. วช.พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด
4. คณะทำงาน/ผู้จัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

หมายเหตุ: คณะทำงาน/ผู้จัด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

⏩ เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อ
1. ลงชื่อวันละ 3 ครั้ง (หากเข้าฝึกอบรมสายเกิน 30 นาทีของเวลาเริ่มต้นในแต่ละช่วงเวลา ถือว่าขาดการอบรมในหัวข้อนั้น)

  • ครั้งที่ 1 เวลา 08.00 – 08.30 น.
  • ครั้งที่ 2 เวลา 12.45 – 13.00 น.
  • ครั้งที่ 3 เวลา 16.00 – 16.15 น.
2. มีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาภาคปฏิบัติ

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม