วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ส่วนงบประมาณในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1️⃣ [ดาวน์โหลดใบสมัคร] และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2️⃣ [ลงทะเบียน] ในระบบออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร, รูปถ่าย และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากแอปพลิเคชันหรือไลน์”หมอพร้อม”(ถ้ามี)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://uniserv.kru.ac.th/

download
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลและแนบไฟล์ประกอบการสมัคร ส่งเข้าระบบ*
3.ตรวจสอบรายชื่อ
• รายชื่อผู้สมัคร
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
*จำเป็นต้องมีบัญชี google