วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ขั่วโมง

<font color=#2bb02b>07.30 – 08.00 น.</font>

ลงทะเบียน

<font color=#2bb02b>08.00 – 08.30 น.</font>

พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับ : ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กล่าวรายงาน : ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้กล่าวเปิด : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

<font color=#2bb02b>08.30 – 09.00 น.</font>

ปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตร

<font color=#2bb02b>09.00 – 10.00 น.</font>

หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

โดย ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

1

<font color=#2bb02b>10.00 – 12.00 น.</font>

หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัย

โดย รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

2

<font color=#2bb02b>12.00 – 13.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารกลางวัน</font>

<font color=#2bb02b>13.00 – 15.00 น.</font>

หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด ตัวแปร ระดับมาตรวัด และสมมติฐานการวิจัย

โดย ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา

2

<font color=#2bb02b>15.00 – 17.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 1 กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์

2

<font color=#2bb02b>17.00 – 18.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารเย็น</font>

<font color=#2bb02b>18.00 – 20.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

2

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ขั่วโมง

<font color=#2bb02b>08.00 – 08.30 น.</font>

ลงทะเบียน

<font color=#2bb02b>08.30 – 09.00 น.</font>

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก และแนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

<font color=#2bb02b>09.00 – 12.00 น.</font>

หมวดที่ 4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

โดย ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ

3

<font color=#2bb02b>12.00 – 13.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารกลางวัน</font>

<font color=#2bb02b>13.00 – 16.00 น.</font>

หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โดย ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

3

<font color=#2bb02b>16.00 – 18.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

นำเสนอภาคปฏิบัติ 1 และภาคปฏิบัติ 2

2

<font color=#2bb02b>18.00 – 19.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารเย็น</font>

<font color=#2bb02b>19.00 – 20.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

1

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ขั่วโมง

<font color=#2bb02b>08.00 – 08.30 น.</font>

ลงทะเบียน

<font color=#2bb02b>08.30 – 09.00 น.</font>

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่ 2 แนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

<font color=#2bb02b>09.00 – 12.00 น.</font>

หมวดที่ 4.2 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ข้อมูล

โดย ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา

3

<font color=#2bb02b>12.00 – 13.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารกลางวัน</font>

<font color=#2bb02b>13.00 – 15.00 น.</font>

หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ)

โดย รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

2

<font color=#2bb02b>15.00 – 18.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

3

<font color=#2bb02b>18.00 – 19.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารเย็น</font>

<font color=#2bb02b>19.00 – 20.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

1

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ขั่วโมง

<font color=#2bb02b>08.00 – 08.30 น.</font>

ลงทะเบียน


<font color=#2bb02b>08.30 – 09.00 น.</font>

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่ 3 และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)


<font color=#2bb02b>09.00 – 12.00 น.</font>

หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

โดย รศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

3

<font color=#2bb02b>12.00 – 13.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารกลางวัน</font>


<font color=#2bb02b>13.00 – 14.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

1

<font color=#2bb02b>14.00 – 17.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

3

<font color=#2bb02b>17.00 น. เป็นต้นไป</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารเย็น (งานเลี้ยงรุ่น)</font>


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ขั่วโมง

<font color=#2bb02b>08.00 – 08.30 น.</font>

ลงทะเบียน

<font color=#2bb02b>08.30 – 09.00 น.</font>

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่ 4 และแนะนำประเด็นสำคัญในการรับวุฒิบัตร)

<font color=#2bb02b>09.00 – 12.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 5 นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

3

<font color=#2bb02b>12.00 – 13.00 น.</font>

<font color="blue">รับประทานอาหารกลางวัน</font>

<font color=#2bb02b>13.00 – 14.00 น.</font>

ภาคปฏิบัติ 6 บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

1

<font color=#2bb02b>14.00 – 15.00 น.</font>

พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

ประธานในพิธี โดย คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ